Έξυπνα Συστήματα
ΚατηγορίεςΚατηγορίες Επιλέξτε γλώσσα: 
Τελευταία Νέα

ΔΟΚΙΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΟΚΙΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Λήψη δειγμάτων
Χημικά tests
Μέτρηση λεπτότητας
Έλεγχος συνοχής
Περιεχόμενος αέρας / πυκνότητα
Όργανα κατασκευής δειγμάτων
Έλεγχος σε κάμψη και συμπίεση
Μέτρηση ειδικού βάρους
Λείανση και κοπή δειγμάτων
Μηχανές συμπίεσης δειγμάτων
Έλεγχος διαπερατότητας
Έλεγχος απορροφητικότητας νερού
Διαπερατότητα αέρα
Μέτρηση συστολής
Μέτρηση πάχους
Μετρήσεις με υπερήχους
Σύστημα κρούσης / ηχούς
Κοπή / λείανση πετρωμάτων κ.α.
ΕΔΑΦΟΣ
Προετοιμασία δειγμάτων
Κατάταξη δειγμάτων
Μέτρηση περιεχόμενης υγρασίας
Υπολογισμός του υγρού ορίου
Υπολογισμός ορίου πλαστικότητας
Υπολογισμός γραμμικής συστολής
Χημικά tests
Στερεοποίηση εδάφους
Τριαξονικές δοκιμές
Δοκιμές C.B.R.
Μηχανές πολλαπλών δοκιμών
Δοκιμές κρούσης
Μετρήσεις πυκνότητας επιτόπου
Διαπερατότητα
Μέτρηση αντοχής σε διάβρωση κ.α.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Ανάλυση μειγμάτων
Ποσοτική εξαγωγή
Αυτόματη εξαγωγή
Συσκευή Marshall compaction
Αντίσταση στην πλαστική παραμόρφωση
Nottingham Asphalt test
Gyrocomp
ΜΕΤΑΛΛΑ
Συσκευές κοπής μεταλλικών δοκιμίων
Συσκευές λείανσης μεταλλικών δοκιμίων
Μεταλλογραφικά μικροσκόπια
Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών

επιστροφή